Hjem / Kurs / Forkurs ingeniør  

Forkurs for ingeniørutdanning

Rogaland Kurs og Kompetansesenter tilbyr følgende :

Forkurs til ingeniør og sivilingeniørutdanningen - fulltid (matematikk, fysikk, teknologi og samfunn og kommunikasjon med norsk/engelsk)

Realfagskurs - deltid (matematikk og fysikk)

Teknologi og kommunikasjonskurs - deltid ( teknologi og samfunn og kommunikasjon med norsk/engelsk)

Forkurset er ett ettåring studieløp som gir opptaksgrunnlag for ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Forkurset er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesutdanning og praksis, som ønsker å ta ingeniørutdanning, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag på videregående skole. Merk at forkurset ikke gir generell studiekompetanse, men er et alternativt løp for å kvalifisere til opptak på teknologiske studier.

Det halvårlige realfagskurset, deltid over ett år, har generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag, og har bare matematikk og fysikk. Realfagskurset kvalifiserer også for opptak til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag.

Forkurs for ingeniør

Inntak for 2016-17 åpner 15.februar 2016

Merk at du kan velge mellom ordinært, fullt forkurs (alle fag) eller Realfagskurs, for deg som har generell studiekompetanse fra før. Forkurs for ingeniør er et nettstudium som ikke har plassbegrensing. Det er tilstrekkelig at du er kvalifisert innen én av de tre aktuelle opptaksgruppene for få bli tatt opp. Ingen poengberegning. Tilbudet er retta mot deg som ønsker å bli ingeniør men mangler realfag eller spesiell studiekompetanse. Kanskje du har vurdert å ta opp fag eller avlegge eksamen som privatist? Til gjengjeld har du kanskje fullført og bestått fagbrev eller yrkesteori (Vg2/VK1), eller fem år allsidig yrkespraksis eller generell studiekompetanse? I så fall er forkurs for ingeniør og kurset i realfag fleksible nettstudier. Merk at fullt forkurs gir mulighet for opptak via egen kvote ved videre opptak til ingeniør og sivilingeniørstudiet.

SØKNADSFRIST OG OPPSTART:

Søknadsfrist: 15.august 2016

Oppstart 12. september 2016

Søker du før 1. juni får du svar innen utgangen av juni. Søker du etter 1. juni får du svar innen 1. september

OPPTAKSGRUPPER:

Opptaksgruppe 1: gjelder forkurs samt teknologi og kommunikasjonskurset: Enten avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve eller oppnådd yrkeskompetanse (Vg3 i skole) eller bestått Vg2 (VK1) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmenfaglig studieretning) eller tilsvarende realkompetanse. Du må dokumentere norskferdigheter med bestått norsk fra yrkesfaglig Vg2-nivå eller studieforberedende Vg1 (112/113 timer) eller bestått B2-test ("Bergenstesten").

Opptaksgruppe 2: gjelder forkurs samt teknologi og kommunikasjonskurset: Enten bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring, tilsvarende heltid eller en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år. NB! Søkere i denne gruppen må være forberedt på å yte stor arbeidsinnsats dersom de ikke har det faglige nivå innen allmennfagene fra yrkesfag. Du må dokumentere norskferdigheter med bestått norsk fra yrkesfaglig Vg2-nivå (VK1) eller studieforberedende Vg1 (GK) (112/113 timer) eller bestått B2-test ("Bergenstesten).

Opptaksgruppe 3: gjelder forkurs og realfagskurset: Enten generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse (som teknologi- og kommunikasjonskursene).

Nærmere om dokumentasjon av realkompetanse for generell studiekompetanse:
For å søke på grunnlag av realkompetanse som tilsvarer generell studiekompetanse, må du kunne dokumentere at du oppfyller følgende tre vilkår:

a) Du må fylle 23 år eller mer det året du søker opptak.
b) Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene: 1) Norsk hovedmål, sidemål og muntlig 393 årstimer, 2) engelsk 140 årstimer (mrk.: Dersom du har tatt engelsk som privatist må du ha eksamen i både skriftlig og muntlig) 3) historie 140 årstimer, 4) samfunnsfag 84 årstimer, 5) matematikk 224 årstimer og naturfag 140 årstimer.
c) Du må dokumentere minst fem års arbeidspraksis og/eller utdanning.

INFORMASJON OM STUDIET OG INNHOLD:

Forelesningene skjer via Internett og tilgang på læringsplattformen Itslearning. Du kan motta nettsendingene via Internett i en vanlig nettleser, og trenger derfor kun en pc, nettbrett eller tilsvarende for å følge forelesningene.

Forkurset er en ettårig utdanning på nivå 4B i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Fullført og bestått forkurs gir opptaksgrunnlag for ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til ingeniørutdanning og til integrerte masterstudium i teknologiske fag.
Forkursets offisielle navn er: Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter nasjonal plan utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet, med kortformen: «Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning».
Forkurset formål er å gi dem med fag- /svennebrev eller tilsvarende realkompetanse en mulighet til i løpet av ett år å kvalifisere seg for teknologiske studier. Mye av innholdet i forkurset sammenfaller med emner og fordypning i videregående skole. Innholdet er imidlertid noe annerledes da det er mer tilpasset slik at det skal gi mest mulig grunnlag for teknologiske studier.
For personer som har generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, men som mangler de nødvendige kvalifikasjoner i matematikk og fysikk, er det utviklet en egen variant av forkurset, «Realfagkurset» som har et omfang på et halvt år, ett år deltid. Alternativt kan de ta fullt forkurs. Generell studiekompetanse sammen med realfagskurset kvalifiserer for høyere teknologisk utdanning.

Studiet krever stor arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Forkurset består av følgende emner:

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kommunikasjon og norsk
 • Teknologi og samfunn

Det sendes ut brukernavn og epost til den e-postadressen du har oppgitt ved påmelding til kurset for tilgang på læringsplattformen Itslearning. Sjekk evt spam-filter dersom du ikke har mottatt dette senest to uker før oppstart.

NB! På læringsplattformen vil all viktig informasjon legges ut, og det er derfor viktig at du logger på og sjekker at brukernavn og passord virker. Du må også sjekke at du har tilgang til de fagene du skal ha på Itslearning.

Pålogging kan gjøres fra eposten du mottar, eller fra denne pekeren til Itslearning (http://rokk.rkk.no).

TILGANG TIL FORELESNINGENE:

Den enkelte student får tilgang til selve forelesningene når studieavgiften er betalt. Når du logger inn vil du få nærmere informasjon om hvordan du får tilgang til videostrøm (opptak) av forelesninger på nett, timeplan, om eksamen, med mer.

PRIS:

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning koster kr. 15.000,-

Realfagskurs for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning koster kr. 10.000,-

Teknologi og kommunikasjonskurs koster kr. 10.000,-

UNDERVISNING:

 • Videostream via Internett av alle fag.
 • Oppfølging over Internett (it’s:learning) og moderne videostream til pc og nettbrett.
 • Innleveringer i alle fag med respons fra faglærer.
 • Et rent nettbasert studium!
 • Fra høsten 2015 er det ny studieplan, og undervisning i kjemi inngår nå som del i emnet fysikk. Engelsk er lagt inn som et tema under emnet kommunikasjon.
 • Fullt forkurs består av 4 emner: matematikk, fysikk, kommunikasjon og teknologi og samfunn.
 • Realfagskurs består av matematikk og fysikk.
 • Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, dvs. 1600 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver etc.

VURDERING OG EKSAMEN:

 • Skriftlig eksamen i alle fag (emner).
 • Kun eksamenskarakter teller
 • Obligatoriske innleveringer som skal godkjennes før eksamen. Antall obligatoriske innleveringer varierer i de ulike fagene. Innleveringene skal gjennomføres for å bli kvalifisert til eksamen. Dette sikrer at progresjon holdes.
 • Merk: Eksamen avholdes normalt i Haugesund og Stavanger. Vi vil være behjelpelige med å arrangere eksamen andre steder på godkjent lærested. Erfaringsmessig har deltakere kunnet spille en aktiv rolle her i å tilrettelegge med f.eks arbeidsgiver offshore og lignende, og vi vil kunne innvilge dette etter nærmere søknad.
 • Fra høsten 2015 har vi også inngått et samarbeid med Studiesenteret.no som vil kunne være behjelpelig med lokal avvikling av eksamen. Ta kontakt med RKK eller ditt lokale studiesenter for avklaring i løpet av høsten dersom du har ønske om slik tilrettelegging.Se også oppslag etter studiestart om eksamen.
 • Bokstavkarakterskalaen A-F med E som dårligste ståkarakter brukes. Karakteren C skal tilsvare 4 i karakterskalaen i videregående opplæring.

FAGPLAN/ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE:

Kunnskap

Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, kommunikasjon, norsk samt samfunnsfag, på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene. Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning. Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte. Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk. Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre. Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur. Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg

VI TILBYR:

 • Et veletablert og unikt tilbud utviklet og administrert av RKK siden 2004.
 • Du betaler angitt pris pluss materiell og lærebøker.
 • Dette gjør forkurset meget fleksibelt slik at det kan kombineres med jobb eller læretid.
 • Du får tilbakemelding fra lærere via læringsportalen eller epost.
 • Undervisningen går ut til hele landet ved hjelp av videostream i opptak (se når du vil!)
 • Tilbudet følger nasjonal rammeplan for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
 • Tilbudet er organisert av RKK og ikke gjennom samordna opptak - du kan derfor søke når du vil og fram til 15 august 2015.
 • Tilbudet er også mulig å melde seg på og benytte som styrking av lokal undervisning. Fylker og høgskoler der dette er aktuelt kan også gjøre egne avtaler om dette med RKK.
 • Garantert plass dersom du er kvalifisert!
 
FAKTA OM

Forkurs og RKK

RKK har levert nettbasert opplæring i 15 år og var tidlig ute med e-læring. Forkurs leveres i tråd med nasjonale rammeplaner. Tilbudet er en del av det nasjonale forkurssamarbeidet som koordineres av Høgskolen i Sør-Trøndelag se www.forkurset.no og leveres i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Høgskolen Stord Haugesund. Fra 2015 samarbeider vi også med Studiesenteret.no om å tilby lokal informasjon og samlingspunkt.