Hjem / Internasjonalt / Europeiske pros... / On stage  

ON STAGE basiskompetanse for unge innvandrere i arbeidslivet

OnStage

ON STAGE - hjelp til å øke basiskompetansen som unge innvandrere trenger i arbeidslivet gjennom SELVHJELPSTEKNIKKER og DRAMA:

Mange europeiske land har i dag en meget høy andel arbeidsløse første- og annen generasjons innvandrere. I tillegg til dette har denne gruppen høyere andel av skolesluttere, samtidig som de er underrepresentert i høyere utdanning. Dette gjør at de har mindre sjanse for å lykkes på arbeidsmarkedet. Målet med ON Stage prosjektet er å ta fatt i disse utfordringene ved å lære unge innvandrere selvhjelpsteknikker samt inspirere dem til å tilegne seg større kompetanse, bl.a. gjennom drama.

Partnere i ON STAGE prosjektet fra Østerrike, Hellas, Norge, Portugal og Spania skal utvikle didaktisk materiell for rådgivere innen yrkesfaglig utdanning og andre som jobber med første- og annen
generasjons innvandrere som skal jobbe i helsesektoren, turisme, byggebransjen, handel, eller transport/oppbevaring.

Så langt har RKK Rogaland Kurs og Kompetansesenter, som er prosjektleder, organisert ON STAGE Kick-off møte i Stavanger i desember 2013 hvor partnere møttes for første gang og startet det første
forskningsarbeidet som ligger til grunn for det didaktiske materiellet som skal utvikles. BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, projektkoordinator, arrangerte
ONSTAGE Transnational transfer Workshop i Wien (Østerrike) den 29.-30. Mai 2014, hvor lærere fra alle partnerland var invitert for å sette produktutvikling i sammenheng med hverdagen til vår
målgruppe. For mer informasjon om dette prosjektet ta gjerne kontakt med oss eller besøk vår nettside www.onstage-project.eu.

Kontaktinformasjon
T: +47- 51 92 19 00

Dette prosjektet (prosjekt n° 2013- 1-NO1-LEO05-06159) har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.
Denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens syn, og kommisjonen kan ikke
holdes ansvarlig for bruk av informasjonen som finnes her.

ON STAGE – Informasjon om sluttprodukter

On Stage prosjektet har som mål å styrke unge immigranters muligheter på arbeidsmarkedet ved hjelp av biografisk rollespill og elementer av drama.Partnere fra Norge, Portugal, Spania, Hellas og Østerrike har utviklet didaktisk materiell rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning som jobber med den 1. og den 2. generasjoner innvandrere innen bygningsarbeid, turisme, helse, handel, transport/lagring. Alle partnerne har involvert lokale lærere som jobber tett med immigranter og som har kommet med verdifull tilbakemelding om opplegget både under utvikling, testing og ferdigstilling av produkter.
Prosjektet er i sluttfasen nå. Partnerskapet har utviklet 3 grunnleggende didaktiske materialer for lærere og rådgivere. Disse er: ON STAGE Håndbok, ON STAGE Øvelsessett og ON STAGE ECVET verktøy. Didaktisk materiell oversatt skal være tilgjengelig på norsk, tysk, spansk, gresk og portugisisk på prosjektets hjemmeside om kort tid.
Den avsluttende konferansen er planlagt 24.-25. september 2015 i Palma, Spania. De som er interessert kan kontakte sine respektive lands partnere direkte i Østerrike, Hellas, Spania, Norge eller Portugal for å få informasjon. Se prosjektets web side for kontakt informasjon (www.onstage-project.eu).

Kontaktinformasjon i Norge:

Rogaland Kurs og Kompetansesenter: +47- 51 92 19 00
Prosjektet (n° 2013‐1-NO1-LEO05‐06159) har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.